සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සිසුවියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද

පහන් කූඩුව නැරඹීමට ඔබ සැමට ආරාධනා!

lantern

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සිසුවියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පහන් කූඩුව 19/20/21 යන දිනහි පාසල ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ.

පහන් කූඩුව නැරඹීමට ඔබ සැමට ආරාධනා!

 

Invite all to see the poson Lantern presented by Sirimavians in Art section. I highly appreciate the teacher in charge of it Ms Dulakshi and her team for their commitment.

The principal
Dr.(Mrs) Sumedha Jayaweera

Shopping Basket
error: Content is protected under INTELLECTUAL PROPERTY ACT, No. 36 OF 2003 Sri Lanka.