වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන්ම සිදුකරන ලද දානමය පුණ්‍ය කර්මය 2024

Mallika Home for Elderly Women

පාසලේ ප්‍රාථමික අංශයේ 1 වසර දි යණියන් ගේ දායකත්වයෙන් වාර්ෂික ව මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාස යේ වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන්ම සිදුකරන ලද දානමය පුණ්‍ය කර්මය 02/01 දින පන්තිභාර ගුරුතුමිය න්ගේ, දෙමව්පියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකරන ලදි.

Shopping Basket
error: Content is protected under INTELLECTUAL PROPERTY ACT, No. 36 OF 2003 Sri Lanka.